O klubu

GDPR

1. Obecná ustanovení

Tyto Zásady zpracování osobních údajů členů klubu vodních strážců (dále jen „Zásady zpracování údajů“) mají za cíl Vás informovat o tom, jak společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen „Správce údajů” nebo též „my“) v souvislosti s přihláškou nových členů získává, uchovává a dále zpracovává Vaše osobní údaje a jak dále s Vašimi osobními údaji nakládá a chrání je. Osobními údaji jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, která se uchází o členství (dále jen „Vy“ nebo „člen“).

Účelem těchto Zásad zpracování údajů je rovněž informovat Vás o Vašich právech v souvislosti se zpracováním Vašich údajů a o tom, jak a jakými prostředky můžete tato práva uplatňovat.

Doporučujeme Vám pečlivě se seznámit s těmito Zásadami zpracování údajů.

2. Správce osobních údajů a kontaktní ÚDAJE

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s., se sídlem Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO: 256 56 635, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 5297.

3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce údajů jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní informace pověřence pro ochranu osobních údajů jsou:

email: poverenec.ou@pvk.cz

Vezměte prosím na vědomí, že pověřenec pro ochranu osobních údajů se může v budoucnosti změnit. Kontakt na aktuálního pověřence pro ochranu osobních údajů můžete vždy nalézt v Zásadách zpracování údajů. Aktuální Zásady zpracování údajů jsou zpřístupněny na webu klubu na následujícím odkazu: vodnistrazci.cz.

4. Účel, PRÁVNÍ ZÁKLAD, rozsah a doba zpracování osobních údajů

4.1 Právní základy, účely a doba zpracování

Osobní údaje člena klubu zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro plnění našich smluvních či zákonných povinností, případně na základě Vámi uděleného souhlasu pro níže uvedené účely.

4.1.1 Osobní údaje člena klubu zpracováváme pro účely zasílání klubových tiskovin a pozvánek na klubem organizované akce.

4.1.2 Osobní údaje člena klubu zpracováváme po dobu členství v klubu, tj. do dosažení věku 15ti let člena klubu. Po dosažení výše uvedeného věku je členství klubu daného člena automaticky ukončeno. Pokud člen klubu požádá o ukončení svého členství dříve, budou jeho osobní údaje smazány ke dni ukončení členství.

4.2 Rozsah zpracování

Osobní údaje člena klubu zpracováváme v rozsahu, ve kterém nám je uchazeč o členství poskytne v rámci přihlášky: jméno, příjmení, adresa, e-mail, rok narození (z důvodu automatického vyřazování členů v 15 letech).

5. Sdílení a předávání osobních údajů (příjemci osobních údajů)

5.1 Příjemci osobních údajů

5.1.1 Některé kategorie osobních údajů, které shromažďujeme výše popsanými způsoby, můžeme sdílet se třetími stranami, které pro nás zajišťují některé služby jakožto naši zpracovatelé, a to zejména:

i. se subjekty spravujícími naše IT systémy a poskytujícími IT služby za účelem správy webu.

5.2 Záruky

Se zpracovateli osobních údajů dle předešlého odstavce jsme uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů (s výjimkou případů, kdy uzavření takové smlouvy není povinné, například při předávání osobních údajů státním orgánům), které zaručují nejméně stejnou úroveň jejich ochrany jako tyto Zásady zpracování údajů.

6. Zabezpečení dat

Zavedli jsme a udržujeme přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší obchodní praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro člena klubu jako subjekt údajů. Zároveň zohledňujeme stav technologického vývoje s cílem chránit osobní údaje člena před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti příslušných zaměstnanců, kteří mají přístup k údajům, softwarová ochrana zařízení, na kterých jsou uložena osobní data atd.

7. Vaše práva jako subjektu údajů

Pokud uplatníte jakékoliv Vaše právo podle tohoto článku nebo dle platných právních předpisů, informujeme o přijatém opatření nebo vymazání Vašich osobních údajů nebo omezení zpracování v souladu s Vaším požadavkem každého příjemce, kterému byly tyto údaje poskytnuty podle článku 5 těchto Zásad zpracování údajů, pokud takové sdělení bude možné a/nebo nebude vyžadovat nepřiměřené úsilí.

Pokud si přejete uplatnit tato práva a/nebo získat podrobné informace, můžete tak učinit následujícími způsoby:

  • Osobně prostřednictvím zákaznického centra společnosti na adrese Dykova 3, Praha 10 – Vinohrady.
  • Písemně s ověřeným podpisem, zasláním na adresu sídla společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971, 102 00.

7.1 Co můžete požadovat?

V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které jako správce osobních údajů zpracováváme, právo na jejich opravu, výmaz nebo přenos (např. přenos Vašich osobních údajů k jinému správci na základě Vaší žádosti), právo podat námitky a také právo požadovat omezení našeho zpracování. Můžete také kdykoliv vzít zpět souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud jste nám jej poskytl/a.

7.2 Oprava Vašich osobních údajů

Podle platné právní úpravy máte právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme, pokud zjistíte, že jsou nepřesné nebo neúplné.

Vždy nás můžete výše uvedenými způsoby kontaktovat s dotazem, zda stále zpracováváme Vaše osobní údaje.

7.3 Výmaz vašich osobních údajů

Můžete nás kdykoliv požádat o výmaz svých osobních údajů. Pokud nás kontaktujete s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny Vaše osobní údaje, které máme, pokud Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro plnění smluvních nebo zákonných povinností či pro ochranu našich oprávněných zájmů.

Dále také smažeme (a zajistíme smazání ze strany zpracovatelů, které pověřujeme) všechny Vaše osobní údaje v případě, že odvoláte svůj souhlas.

7.4 Odvolání souhlasu

Pokud nám poskytnete souhlas se zpracováním pro účely uvedené výše, můžete jej kdykoliv odvolat bez uvedení důvodu. Můžete tak učinit prosím výše uvedenými způsoby V takovém případě Vaše osobní údaje vymažeme do 5ti dnů od odvolání Vašeho souhlasu.

Vezměte prosím na vědomí, že odvolání Vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě Vašeho souhlasu před jeho odvoláním.

7.5 Zpřístupnění a přenositelnost vašich osobních údajů

Máte právo získat potvrzení o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme nebo nezpracováváme. Pokud to budete požadovat, můžeme některé Vaše osobní údaje (zejména ty údaje, které zpracováváme na základě provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy a/nebo Vašeho souhlasu) zaslat přímo třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve své žádosti, pokud takový požadavek nebude mít negativní vliv na práva a svobody jiných osob, a pokud bude technicky proveditelný.

Svá práva můžete uplatnit výše uvedenými způsoby

7.6 Námitky proti zpracování

Pokud budeme některé Vaše osobní údaje zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování těchto osobních údajů. Pokud se na naší straně neprokážou závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo další zpracování nebude nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat.

Námitky proti zpracování můžete vznést výše uvedenými způsoby.

7.7 Omezení zpracování

Pokud nás požádáte o omezení zpracování svých osobních údajů, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat Vaše osobní údaje, omezíme zpracovávání vašich osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), a případně je budeme zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme ve zpracovávání vašich osobních údajů pokračovat, budeme Vás o tom bez zbytečného odkladu informovat.

Žádost o omezení zpracování můžete uplatnit výše uvedenými způsoby.

7.8 Stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů

Máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracovávání údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu jsou www.uoou.cz.

8. Aktualizace Zásad zpracování údajů

Průběžně můžeme Zásady zpracování údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad zpracování údajů se stanou účinnými po zveřejnění aktualizovaných Zásad zpracování údajů na www.pvk.cz/o-společnosti/zpracovani-osobnich-udaju.

Tyto Zásady zpracování údajů nabývají účinnosti dne 25. května 2018.

Chceš se stát členem 
Klubu vodních strážců?

Vyplň přihlášku a odešli ji. Tvým rodičům přijde ověřovací e-mail, 
teprve po jeho odsouhlasení se staneš členem klubu. Klub je určen i pro pedagogické pracovníky, 
pokud jste učitel, vychovatel, vedoucí apod. a chcete se do klubu přihlásit, 
napište do kolonky Rok narození: 0000

Nový člen vodních strážců

Zákonný zástupce

Jsem rodič nebo zákonný zástupce přihlašovaného.
Registrací dítěte do 15 let dávám souhlas ke shromažďování informací dítěte,
které budou využity k registraci a v rámci komunikace v Klubu vodních strážců.
Zásady ochrany osobních údajů.