Různé 29. září 2021

Přehled zajímavých významných dnů z pohledu vodního strážce

Slyšeli jste už o „Světovém dnu toho“ či „Mezinárodním dnu onoho“? Existuje bezpočet významných, světových, mezinárodních, evropských či jiných dnů všeho možného. Některé významné dny jsou známější, jiné jsou spíše úsměvné, například Mezinárodní den kachliček (opravdu, je vyhlášen na 21. května). Dokonce se zdá, že „svůj“ mezinárodní den si může vyhlásit kdokoli, ať už ho napadne jakákoli šílenost.

My jsme po vás vybrali ty svátky či významné dny, které nám přijdou důležité a zajímavé z pohledu vodních strážců. Dotýkají se tedy nějakým způsobem vody, životního prostředí nebo zdraví.

10. ledna – Mezinárodní den tuleňů, lachtanů a velryb
V tento den si svět připomíná vzácné savce, kterých v přírodě bohužel ubývá. Jsou loveni pro maso, tuk i kůži a ochránci přírody vyvíjí mnoho aktivit na jejich ochranu. 2. prosince 1948 byla ve Washingtonu podepsána Mezinárodní úmluva o regulaci velrybářství, k té se v roce 2004 připojila i Česká republika.

2. února – Světový den mokřadů
Světový den mokřadů připomíná velký význam malých vodních ploch pro naši krajinu a bezpočet rostlin i živočichů. A proč si mokřady připomínáme zrovna 2. února? V tento den byla totiž v roce 1971 přijata Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam (tzv. Ramsarská úmluva). Na seznamu celosvětově nejvýznamnějších mokřadů je zapsáno i čtrnáct míst z České republiky.

3. března – Světový den divoké přírody
Světový den divoké přírody World Wildlife Day (WWD) je příležitostí k oslavě krásných a rozličných forem divoké přírody a vyzdvihnutí významu ochrany přírody pro lidstvo. Datum 3. března nebylo zvoleno náhodně. V tento den v roce 1973 vstoupila platnost Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES). Ta hraje důležitou roli v zajištění toho, aby mezinárodní obchod neohrozil přežití jednotlivých druhů.

22. března – Světový den vody
V roce 1993 vyhlásilo Valné shromáždění OSN 22. březen jako Světový den vody na připomínku velkého významu vody pro lidstvo. Cílem je poukázat na problémy spojené se znečištěním vodních zdrojů a nedostatkem vody v mnoha oblastech na Zemi. Každoroční připomínky Dne vody se zaměřují také na nutnost ochrany vody a životního prostředí. Snaha o ochranu je tu ale již dlouho, ze 60. let například pochází i tzv. Evropská voní charta, kterou si můžete přečíst zde: https://vodnistrazci.cz/vse-o-vode/ruzne/evropska-vodni-charta.html.

23. března – Světový den meteorologie
Světová meteorologická organizace (World Meteorological Organization) je specializovaná mezinárodní organizace členských států OSN určená pro oblast meteorologie, hydrologie a mnohé další související fyzikální vědy. Československo bylo jedním z 22 zakládajících států, které v roce 1947 podepsaly Dohodu o Světové meteorologické organizaci. V dnešní době Světová meteorologická organizace sdružuje 190 členských zemí. Světový den meteorologie nazývá laická veřejnost často i Světovým dnem počasí, neboť právě meteorologie se počasím zabývá. Počasí ovlivňuje náš každodenní život a jsme na něm v mnoha oblastech závislí.

1. dubna – Mezinárodní den ptactva
První dubnový den je sice známější spíše jako apríl, tedy den, kdy můžete od kohokoli čekat nějaký žertík či poťouchlost, ale ve stejný termín se slaví také Mezinárodní den ptactva, a to už více než 110 let! 1. dubna v roce 1906 byla totiž podepsána mezinárodní Konvence o ochraně užitečného ptactva. Jedním z jeho hlavních cílů je obrátit pozornost veřejnosti k nebezpečím ohrožujícím ptáky na celém světě a pomoci tak jejich ochraně a ochraně jejich stanovišť.

22. dubna – Den Země
Den Země je ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. Při této příležitosti se koná po celém světě mnoho akcí s ekologickou tématikou, při kterých se každoročně upozorňuje na nejpalčivější ekologická témata. Den Země se připomíná od roku 1969, oslavuje se ve více jak 193 státech světa a slaví ho více než miliarda lidí.

5. května – Světový den hygieny rukou
Světový den hygieny rukou tradičně provází kampaň Světové zdravotnické organizace (WHO) s názvem „Zachraň život - umývej si ruce“, která upozorňuje na význam mytí rukou jako rozhodujícího preventivního opatření proti přenosu mnoha infekčních onemocnění. Podle Světové zdravotnické organizace se až 80 % infekcí šíří špinavýma rukama. Jak a proč si správně mýt ruce se dočtete v tomto článku: https://vodnistrazci.cz/vse-o-vode/podkategorie/jak-a-proc-si-spravne-myt-ruce.html.

18. května – Mezinárodní den muzeí
Slaví se od roku 1977 a za cíl si klade upozorňovat širokou veřejnost na roli muzeí v rozvoji celé společnosti. V České republice je oslava spjata především s festivalem Muzejní noc, při kterém muzea pořádají speciální programy a otevřeno bývá i dlouho po běžné otevírací době. Program bývá tradičně velmi bohatý a pestrý.

22. května – Mezinárodní den biologické rozmanitosti
Mezinárodní den biologické rozmanitosti byl vyhlášen Valným shromážděním OSN v prosinci 1994.

Biologická rozmanitost neboli biodiverzita je pojem používaný pro veškeré bohatství života na Zemi. Zahrnuje nejen to, co vidíme pouhým okem, jako jsou kytky, stromy, zvířata či houby. Bohatství života na Zemi se týká i mikroorganismů, genů a ekosystémů, které organismy spolu vytvářejí. A součástí biodiverzity je i člověk.

31. května – Den otevírání studánek
Tradice otevírání studánek pochází z dávné minulosti. Voda byla pro lidi vždy zdrojem života a bylo třeba si jí vážit. S tím souviselo i jarní čištění studánek. Dle tradic studánky obcházely dívky, které studánky nejen vyčistily, ale také se pomodlily za čistou vodu a dobrou úrodu, obřad pak zakončily tancem. Udělejte si výlet do přírody a zkuste si vyčištěním studánky tuto krásnou tradici připomenout. Když si u toho i zazpíváte a zatančíte, o to zábavnější to bude. Výčet některých studánek najdete i v tomto článku https://vodnistrazci.cz/vse-o-vode/ruzne/znam-kristalovou-studanku.html.

1. června – Mezinárodní den dětí
Důvodů vedoucích ke stanovení Mezinárodního dne dětí bylo v historii hned několik. Většinou se jednalo o tragické události, při kterých bylo pácháno násilí na dětech, a při jejich připomínkách se hlasitě mluvilo o potřebě děti chránit. První podněty pro oslavu dětského svátku se objevily už v roce 1920, oficiálně byl ale vyhlášen až v roce 1949. Dnešní oslavy Dne dětí se nesou většinou v duchu zábavných akcí pořádaných školami, městy a obcemi nebo různými spolky.

5. června – Mezinárodní den životního prostředí
Mezinárodní den životního prostředí vyhlásila Organizace spojených národů (OSN) jako připomínku nutnosti zvýšení povědomí o ochraně životního prostředí. Poprvé byl pořádán v roce 1974, aby upozornil na vzrůstající problémy životního prostředí jako je znečišťování vod, globální změny klimatu, udržitelná spotřeba nebo ilegální obchod se zvířaty.

8. června – Světový den oceánů
Světový den oceánů, navrhla Kanada na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji roce 1992, aby lidem připomněl význam a životadárnou roli oceánů. Jeho první oslava však proběhla až v roce 2009. Světové oceány jsou kolébkou života. Pokrývají více než dvě třetiny zemského povrchu. Téměř všechny živé organismy na zemi jsou nějakým způsobem závislé na oceánech (kyslík, absorpce oxidu uhličitého či regulace globálních klimatických cyklů). Živobytí stovky milionů lidí je přímo závislé na mořské biodiverzitě. V důsledku klimatických změn a znečištění oceánů však dochází k vymírání mnoha druhů rostlin i živočichů a je třeba si to připomínat a něco s tím dělat.

14. června – Světový den dárců krve
Tento den je připomínkou lidí, kteří se dobrovolně a nezištně rozhodli darovat část sebe sama pro záchranu druhého člověka. O krvi a jejím dárcovství se více dozvíte v tomto článku: https://vodnistrazci.cz/ruzne/krev-vzacna-tekutina.

17. června – Světový den boje proti suchu a rozšiřování pouští
Rozšiřováním pouští je ohrožena jedna pětina světové populace, a to jak v Asii nebo v oblasti Sahelu, tak i v Latinské Americe, Severní Americe či v oblasti středomoří. Pouště ohrožují třetinu zemského povrchu, což je více než 4 miliardy hektarů planety. O problémech způsobených suchem se už čím dál více hovoří i v České republice. Světový den boje proti suchu a rozšiřování pouští má za cíl zvýšení povědomí o důsledcích sucha a o způsobech, jak s ním bojovat.

27. června – Světový den rybářství
Světový den rybářství si připomínají Svazy rybářů či rybářská sdružení po celém světě. Rybáři tento den slaví většinou při setkáních, kde se zároveň pořádají i semináře, doprovodné kulturní programy a výstavy, přičemž snahou je upozornit na důležitost zachování světového rybolovu a hlavně jeho udržitelný rozvoj.

2. neděle v červenci – Evropský den koupání v řekách
Ještě na začátku 20. století bylo koupání v řekách naprostou samozřejmostí, o čemž svědčí i množství říčních plováren v každém městě s větší řekou. S postupným rozvojem průmyslu však došlo ke znečištění mnoha řek natolik, že bylo koupání v nich zdraví nebezpečné. Dnes už je situace díky ochraně životního prostředí o mnoho lepší a do řek si opět můžeme jít zaplavat. Evropský den koupání v řekách má za cíl upozornit na výhody koupání v přírodě, ale také přivést lidi k zájmu o řeky a jejich okolí a k zamyšlení, co a jak by se dalo zlepšit. Nezapomeňte se tedy druhou červencovou neděli osvěžit v nějaké řece.

Poslední víkend v srpnu – Mezinárodní noc pro netopýry
Mezinárodní noc pro netopýry je osvětová akce zaměřená na ochranu netopýrů, ke které se připojuje mnoho odborníků z celého světa. V naší republice se akce koná na přibližně 40 místech. Lidé se mají možnost se seznámit se životem netopýrů, způsoby jejich ochrany i vědeckým výzkumem, dozví se také, jak mohou netopýrům sami pomoci. Netopýři s námi žijí doslova pod jednou střechou a je dobré vědět o jejich skrytém způsobu života co nejvíc. Netopýří akci pořádá pravidelně i Vodní dům na Želivce. V hrázi Švihovské nádrž je totiž jedno ze zimovišť netopýrů, kde je lze dobře sledovat.

15. září – Celosvětový úklidový den
Okolo poloviny září probíhají po celém světě úklidové akce, kterých se účastní mnoho dobrovolníků. V České republice se každoročně aktivně zapojuje přes 80.000 lidí, kteří vyjdou uklízet své okolí. Akce má za cíl poučit skrze vlastní zážitek širokou veřejnost o závažnosti problému černých skládek a odpadu v přírodě, oživit témata diskuze o odpadech a recyklaci a takto vlastnímu vzniku černých skládek předcházet. Ti, co jednou uklízeli, už další nepořádek dělat nebudou. Úklidové akce se kromě podzimu dělají i na jaře, obvykle v dubnu. Jedním z největších partnerů této akce je Nadační Fond Veolia, jejíž zaměstnanci se do úklidů i osobně zapojují. Informace o úklidu ve vašem okolí získáte na webu www.uklidmecesko.cz.

22. září – Mezinárodní den bez aut
Mezinárodní den bez aut u nás spadá pod týden mobility, který se odehrává zhruba od poloviny září. Tento den, stejně jako celý týden mobility, poukazuje na jiné alternativy dopravy, hlavně ty ekologičtější. Den bez aut tak slouží k tomu, abychom si uvědomili dopad automobilismu na životní prostředí produkcí výfukových plynů a dalších škodlivých látek.

4. října – Mezinárodní den zvířat
4. října roku 1226 zemřel Sv. František z Assisi, který pečoval o opuštěná, nemocná a týraná zvířata, proto oslava Mezinárodního dne zvířat připadla právě na tento den. Tento svátek by nám měl připomínat, že bychom zvířata měli chránit, pečovat o ně a zajistit jim co nejlepší podmínky k životu.

20. října – Den stromů
Den stromů je svátek, který stromy oslavuje prostřednictvím jejich společného sázení. V současné době se Den stromů slaví ve více jak 40 zemích světa. Staré a posvátné háje byly uctívány a proto i chráněny od nepaměti. Úcta k nim se přenášela z generace na generaci. V novodobé historii si stromy připomínáme nejen jejich vysazováním, ale také každoročním vyhlašováním ankety Stromu roku www.stromroku.cz.

19. listopadu – Světový den toalet
Přesto, že ve většině států a měst jsou toalety samozřejmostí, stále existují místa, kde tomu tak není. Např. Etiopie, Keňa a další africké země, kde není výjimkou, že tamní obyvatelé svoji potřebu konají přímo na ulici. Nedostatek vody a absence kanalizace si vyžádaly více lidských životů než všechny války 20. století dohromady. Světový den toalet byl vytvořen jako každoroční oslava toalet a hygienických zařízení a jejich zásadního přínosu pro veřejné zdraví, osobní důstojnost a udržitelnost životního prostředí.

10. prosince – Den lidských práv
Den lidských práv se slaví každoročně na celém světě na počest přijetí Všeobecné deklarace lidských práv Valným shromážděním OSN v roce 1948. V tento den se po celém světě konají akce na podporu lidských práv a upozorňuje se na státy, kde se lidská práva nedodržují.

Přehled další významných dnů vyhlášených ve světě i v České republice si můžete prohlédnout zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_dny_a_roky

Chceš se stát členem 
Klubu vodních strážců?

Vyplň přihlášku a odešli ji. Tvým rodičům přijde ověřovací e-mail, 
teprve po jeho odsouhlasení se staneš členem klubu. Klub je určen i pro pedagogické pracovníky, 
pokud jste učitel, vychovatel, vedoucí apod. a chcete se do klubu přihlásit, 
napište do kolonky Rok narození: 0000

Nový člen vodních strážců

Zákonný zástupce

Jsem rodič nebo zákonný zástupce přihlašovaného.
Registrací dítěte do 15 let dávám souhlas ke shromažďování informací dítěte,
které budou využity k registraci a v rámci komunikace v Klubu vodních strážců.
Zásady ochrany osobních údajů.