Voda v přírodě 7. prosince 2020

Vodstvo v ČR

Labe, Vltava, Morava, Jizera, Odra nebo Otava – to jsou názvy velkých českých a moravských řek. Věříme, že je všichni znáte. Teče jich však u nás mnohem více. Ať už jste z kteréhokoli konce České republiky, jistě ve vaší blízkosti protéká nějaká řeka nebo větší potok. Nejspíše máte v dosahu i přehradu nebo rybník. Pojďme si blíže vysvětlit, kde všude můžete na vodu v naší krajině narazit.

řeka

ŘEKA

► přirozený vodní tok, který začíná u pramene, případně vzniká soutokem jiných menších toků (např. řeky Otava nebo Berounka nemají pramen)
► končí buď na soutoku s jinou řekou, do které se vlévá, nebo ústí přímo do moře
► řeky mají přítoky, což jsou potoky nebo jiné řeky
► přítoky dělíme na levé a pravé, podle toho, ze které strany se do řeky vlévají, zda je přítok levostranný nebo pravostranný poznáte tak, že si pomyslně stoupnete po směru toku řeky
► každá řeka má své povodí, tj. území, ze kterého voda odtéká do konkrétní řeky
► na toku řeky (i potoka) může být vybudována vodní nádrž (rybník nebo přehrada)

POTOK

► menší vodní tok
► bývá kratší a nemá takový průtok jako řeka
► obvykle končí na soutoku s řekou, případně se vlévá do rybníka, přehrady nebo jezera
► potoky mají významnou funkci pro udržení vody v krajině, dříve byla jejich koryta narovnávána, aby se získalo více půdy pro zemědělské využití, dnes však už víme, že je důležité nechat vodě dostatek prostoru na vytvoření tzv. meandrů

RYBNÍK

► rybník je člověkem uměle vytvořený a od přehrady se odlišuje převažujícím způsobem využití, je určen především pro chov ryb a ostatní funkce plní jen okrajově (např. se v něm můžeme koupat)
► obvykle je mělčí než přehrada a většina rybníků má i menší rozlohu než mají přehrady (existují však i výjimky)
► v České republice má rybníkářství (budování a provozování rybníků) velkou tradici, která se rozvíjí už od 12. století, dříve bylo na území ČR rybníků mnohem více, mnoho jich však časem zaniklo nebo byly vysušeny
► největší tradici má rybníkářství v Jižních Čechách
► známé Máchovo jezero není opravdové jezero, ve skutečnosti je to rybník
► největší český rybník Rožmberk má hráz dlouhou 2 430 m a kromě chovu ryb plní i důležitou protipovodňovou funkci, dokáže totiž v případě potřeby
zadržet velké množství vody

PŘEHRADNÍ NÁDRŽ

► vznikla přehrazením vodního toku umělou hrází
► je využívána k různým účelům, např. jako zdroj pitné vody, k výrobě elektřiny, jako ochrana před povodněmi, k rekreačním účelům, k rybolovu apod., přehrady obvykle plní více těchto funkcí současně
► co do velikosti vodní plochy je největší českou vodní nádrží Lipno (v. n. Orlík však zadrží více vody)
► přehrada nemusí být překážkou v lodním provozu, součástí hrází bývá obvykle tzv. plavební komora nebo lodní výtah
► vodní nádrž Švihov (známá také jako Želivka) je největší přehradou v ČR i ve střední Evropě, která slouží pouze jako zdroj pitné vody

PŘÍRODNÍ JEZERO

► má přírodní původ, vzniklo bez přičinění člověka
► v ČR se nachází 6 ledovcových jezer (vznikla v místech, která vyhloubil ledovec), pět z nich se nachází na Šumavě (Černé, Čertovo, Plešné, Prášilské, Laka) a jedno v Krkonoších (Mechové jezírko)
► existují také rašelinná jezera, mnohá z nich pozvolna zanikají
► na dnech přírodních propastí a jeskyní se nacházejí krasová jezera
► jezero může vzniknout i sesuvem půdy nebo zatarasením toku kameny
► tzv. říční jezera vznikají ze slepých ramen řek nebo z jejich původních meandrů

UMĚLÉ JEZERO

► umělá jezera nemají přirozený původ, vznikla jako důsledek lidské činnosti při povrchové těžbě a následném zatopení vyhloubeného prostoru, např. písečná jezera po zatopení lomů
► voda začala do lomů natékat buď samovolně např. z pramenišť, která se objevila při těžbě, nebo byly lomy po ukončení těžby zaplaveny záměrně, v tom případně se používá výraz rekultivace a jezera po jejich dokončení slouží pro rekreační účely
► mnoho umělých jezer se nachází v Podkrušnohoří, v oblasti bohaté na hnědé uhlí, které se zde povrchově těžilo (a dodnes těží), jsou to např. jezera Medard, Most nebo Milada
► některá umělá jezírka (po menších lomech) nemají přítok a jsou napájena pouze dešťovou vodou, v létě mohou vysychat

MOKŘADY A MOČÁLY

► mokřad je místo v krajině, které je hodně zavodněno a buď nevysychá vůbec nebo jen dočasně
► mají vynikající retenční schopnost, to znamená, že zadržují velké množství vody v krajině a jsou přirozenou zásobárnou vody pro své okolí
► jsou zákonem chráněny pro svou velkou přírodní rozmanitost, žije v nich mnoho druhů rostlin i zvěře, najdete je i ve městech, např. v Praze v
přírodním areálu u Toulcova dvora v Hostivaři

10 NEJDELŠÍCH ŘEK V ČR
(v závorce délka toku na území ČR)
Vltava (377 km)
Labe (368 km)
Morava (269 km)
Ohře (247 km)
Sázava (226 km)
Dyje (196 km)
Jihlava (181 km)
Svratka (168 km)
Jizera (167 km)
Lužnice (158 km)

10 NEJVĚTŠÍCH RYBNÍKŮ V ČR
Rožmberk
Bezdrev
Horusický rybník
Dvořiště
Velký Tisý
Záblatský rybník
Nesyt
Máchovo jezero
Žehuňský rybník
Dehtář

10 NEJVĚTŠÍCH PŘEHRADNÍCH NÁDRŽÍ V ČR
(v závorce řeka, která vodní nádrž napájí)
Lipno (Vltava)
Orlík (Vltava)
Novomlýnská nádrž (Dyje)
Švihov (Želivka)
Nechranice (Ohře)
Slapy (Vltava)
Věstonická nádrž (Dyje)
Rozkoš (Rozkoš)
Slezská Harta (Moravice)
Vranov (Dyje)

.

Foto: Shutterstock / Corpus spol. s.r.o.

Chceš se stát členem 
Klubu vodních strážců?

Vyplň přihlášku a odešli ji. Tvým rodičům přijde ověřovací e-mail, 
teprve po jeho odsouhlasení se staneš členem klubu. Klub je určen i pro pedagogické pracovníky, 
pokud jste učitel, vychovatel, vedoucí apod. a chcete se do klubu přihlásit, 
napište do kolonky Rok narození: 0000

Nový člen vodních strážců

Zákonný zástupce

Jsem rodič nebo zákonný zástupce přihlašovaného.
Registrací dítěte do 15 let dávám souhlas ke shromažďování informací dítěte,
které budou využity k registraci a v rámci komunikace v Klubu vodních strážců.
Zásady ochrany osobních údajů.